torstai 2. huhtikuuta 2015

Talous kuntoon leikkaamalla tai elvyttämällä?

EU:ssa on luotu oikeistolainen myytti vapaan kilpailun tuomasta onnelasta. Tämän onnelan ainoana tavoitteena on yritysten hyvinvointi. Talouden taantuman vaikeuttaessa yritysten mahdollisuuksia tuottaa osakkeenomistajien kukkaroihin "kunnollista" täytettä on Euroopassa ryhdytty keskuspankin ohjeitten mukaisesti vaatimaan leikkauksia. Leikkaukset kohdistuvat julkiseen talouteen jonka avulla lasketaan rahan liikkuvan yksityiselle kilpailusektorille ja sitä kautta omistajien taskuun odottamaan parempia aikoja jolloin voi taas investoida tulevaisuuteen.

On järjetöntä leikata julkisia menoja taan­tu­man tai kituvan kasvukauden ai­ka­na. Leik­kauk­set, mikäli niitä tehdään olisi siirrettävä teh­tä­väk­si nou­su­kau­den ai­ka­na. Päällimmäisenä leikkauksia ajavilla lienee kuitenkin yritysten hyvinvointi. Taloustieteen professori Matti Pohjola toteaakin: "Yri­tys­ten kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä ko­ros­ta­va ar­gu­ment­ti pe­rus­tuu sii­hen, et­tä teol­li­suus nos­taa Suo­men taan­tu­mas­ta. Aja­tus­mal­lin kes­ki­pis­tees­sä on aja­tus, et­tä yri­tys­ten kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­ky pa­ran­ne­taan pi­dät­täy­ty­mäl­lä pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta ja su­pis­ta­mal­la yri­tys­ten mui­ta kus­tan­nuk­sia. Sil­loin nii­den kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­ky kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pas­sa pa­ra­nee ja yri­tyk­set saa­vat li­sää ti­lauk­sia. Tä­män ajat­te­lu­mal­lin hin­ta­na on taan­tu­ma ko­ti­mark­ki­noil­la, jon­ka palk­ka­malt­ti ja me­no­jen leik­kauk­set saa­vat ai­kaan."

Samanaikaisesti halutaan kaikki tekemään töitä työmarkkinoille, eläkkeellepääsyikää nostettiin, eläkkeelle pääsyä on vaikeutettu viime vuosien aikana useilla eri päätöksillä, on vaadittu työperäisen maahanmuuton lisäämistä jne. Mutta minne nämä "uudet" tekijät sitten sijoitetaan kun samanaikaisesti leikataan ja työntekoa "tehostetaan". Suomen talous tuntuu olevan melkoisessa oravanpyörässä.
Kirjoituksen lähetti Ilkka Eskola

Ei kommentteja: